Nasze cele

Celem fundacji jest wspieranie rozwoju nowoczesnej medycyny i lecznictwa, a w szczególności:

 1. promowanie nowoczesnych badań medycznych i diagnostycznych,
 2. promowanie nowych kierunków rozwoju medycyny, diagnostyki i lecznictwa,
 3. wspieranie lecznictwa, szczególnie wysoko specjalistycznego, we wszystkich dziedzinach medycyny,
 4. organizowanie kursów, pokazów udzielania pierwszej pomocy,
 5. wspieranie działalności innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zgodna z celami Fundacji,
 6. upowszechnianie zdrowego i bezpiecznego stylu życia,
 7. przeprowadzanie szkoleń mających na celu uświadamianie praw pacjentów,
 8. inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela w ochronie zdrowia i życia rodzinnego i profilaktyce społecznej,
 9. pomoc w uzupełnieniu zaopatrzenia SPZOZ w Turku w leki, sprzęt medyczny oraz inny sprzęt pomocny w sprawnym funkcjonowaniu szpitala,
 10. poprawę warunków bytu i leczenia chorych,
 11. opieka w czasie transportu i transport medyczny.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. finansowanie zakupu sprzętu, aparatury i materiałów medycznych,
 2. zabezpieczanie oraz finansowanie zabezpieczania imprez masowych,
 3. organizację szkoleń kadr medycznych i administracyjnych,
 4. finansowanie pokazów, szkoleń i kursów oraz praktyk zawodowych,
 5. współpracę z ośrodkami badawczymi i klinicznymi oraz zakładami przemysłowymi w kraju jak i za granicą w celu realizacji celów Fundacji wymienionych w § 5 pkt. 1
 6. organizowanie i finansowanie akcji profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia,
 7. współpracę z instytucjami państwowymi, organizacjami pozarządowymi, kościołami i związkami wyznaniowymi oraz przedsiębiorcami w zakresie objętym celami Fundacji.