Władze Fundacji Złota Godzina

Fundacja powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia I kadencji Pana Krzysztofa Kolendę Walne Zgromadzenie Fundatorów składa się z fundatorów:

 • osób fizycznych,
 • przedstawicieli osób prawnych.

Fundacja powołuje Komisję Rewizyjną pierwszej kadencji w składzie:

 • przewodniczący – Zenon Kurzawa
 • z-ca przewodniczącego – Marian Kozłowski
 • sekretarz – Tadeusz Choręziak

Komisja Rewizyjna Fundacji, składająca się z trzech osób, wybierana jest przez Walne Zgromadzenie Fundatorów.
Fundacja powołuje Kapitułę Fundacji I kadencji w składzie:

 • przewodniczący – Paweł Bugaj
 • członek – Zdzisław Czapla
 • członek – Ryszard Bartosik

Kapituła wybierana jest przez Walne Zgromadzenie Fundatorów.
Zarząd Fundacji składa się z trzech osób.
Fundacja powołuje Zarząd Fundacji pierwszej kadencji w składzie:

 • prezes Emilia Derucka-Kołata
 • wiceprezes Ewa Dopierała
 • sekretarz Marcin Derucki

Członków Zarządu wybiera Walne Zgromadzenie Fundatorów.
 
Członkowie Zgromadzenia Fundatorów, Kapituły, Komisji Rewizyjnej Fundacji oraz Zarządu Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tych organów...